Regulamin

Załącznik nr 2
Regulamin najmu sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ

§1 .
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady najmu sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ wraz z dodatkowym wyposażeniem, która znajduje się przy ulicy Głowackiego 9, 25 – 368 Kielce.
2. Najemca sali konferencyjno – szkoleniowej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a ponadto do przestrzegania zarządzeń technicznych, przeciwpożarowych i BHP, obowiązujących na terenach Wynajmującego.
3. Wynajem sali konferencyjno- szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ może nastąpić jedynie w celu określonym w Umowie.

§2.
Rezerwacja sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ

1. Dwa etapy rezerwacji:
Rezerwacja Wstępna -dowolna forma: telefoniczna, smsowa, mailowa, Facebook, formularz kontaktowy, osobiście – trwająca nie dłużej niż 7 dni.
Po upływie 7 dni i osobistym kontakcie z przedstawicielem biura TERMINALA SPOTKAŃ rezerwacja Wstępna zostanie wycofana lub zamieni się w rezerwację Pewną po zapłaceniu 50% zadatku . W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu po upływie 7 dni od Rezerwacji Wstępnej, zostaje ona automatycznie wycofana.
Rezerwacja Pewna - traktowana jest, gdy należność stanowiąca 50% łącznej kwoty najmu wpłynie na konto lub zostanie zapłacona gotówką.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty zamówienia sali konferencyjno - szkoleniowej z powodu wyczerpania możliwości lokalizacyjnych, bądź jeśli najem sali konferencyjno – szkoleniowej ma związek z organizacją wydarzenia, którego charakter może wpłynąć na negatywny wizerunek Wynajmującego.

§3.
Zawarcie Umowy najmu

1. Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę wpłaty zadatku przez Wynajmującego.
2. Umowa może być zawarta osobiście lub listownie (bądź inne ustalenia).
3. Umowa może być zerwana przez Wynajmującego w każdym momencie w sytuacji naruszenia warunków Umowy lub Regulaminu.

§4.
Opłata za najem

1. Opłata za najem powinna być uiszczona najpóźniej w dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem. Sala nie zostanie przekazana Najemcy dopóki nie zostanie dokonana zapłata 100 % łącznej wartości wynajmu sali.
2. Opłatę za najem należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o nr 05 1050 1416 1000 0090 9250 2005 lub w formie gotówkowej.
3. Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę/y zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do wyboru cztery możliwości wystawienia faktury:

  • pierwsza faktura w momencie pojawienia się wpłaty jako forma zadatku na rachunku Wynajmującego stanowiąca 50 % łącznej wartości wynajmu, a druga faktura po zapłacie drugiej części tej wartości,
  • w dniu wydarzenia ,
  • najpóźniej 7 dni po wydarzeniu,
  • inne ustalenia.

4. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali konferencyjno – szkoleniowej przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony do naliczania opłat za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę najmu, ponad wyznaczony czas wskazany w Umowie. Opłata dodatkowa wynosi 200% wartości najmu za 1 godzinę zegarową czyli 90 zł netto, chyba że przy podpisywaniu Umowy były inne ustalenia, które są w niej zawarte.

§5.
Udostępnienie sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ

1. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi pod warunkiem uregulowania płatności, o których mowa w §3 Umowy najmu oraz na podstawie podpisanego przez przedstawiciela Najemcy Załącznika nr 1 do Umowy dotyczącego wyposażenia sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ.
2. Wynajmujący udostępni Najemcy salę konferencyjno – szkoleniową TERMINAL SPOTKAŃ zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Umowie najmu.
3. Zwrot wynajętej sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu najmu – najpóźniej pół godziny po zakończeniu wydarzenia. Najemca jest zobowiązany wraz z przedstawicielem Wynajmującego dokonać wspólnych oględzin stanu sali i wyposażenia. Po uzgodnieniach Wynajmujący wraz z Najemcą podpisują Załącznik nr 1 do Umowy dotyczący wyposażenia sali konferencyjno – szkoleniowej TERMINAL SPOTKAŃ.

§6.
Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia mienia własnego oraz uczestników wydarzenia w czasie trwania Umowy najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali przez uczestników i organizatorów wydarzenia.
2. Po 14 dniach od dnia wydarzenia wszystkie pozostawione a nieodebrane rzeczy zostaną poddane utylizacji.
Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu najmu lub jego wyposażenia przedstawiciel Wynajmującego sporządza protokół szkody w obecności Najemcy. W przypadku konieczności dokonania napraw, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich wykonania.
3. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu palenia.

§7.
Rozwiązanie Umowy Najmu

1. Umowa może być zerwana przez Wynajmującego w następujących sytuacjach:

  • niedotrzymania warunków Umowy lub Regulaminu,
  • naruszenia wizerunku,
  • gdy przedmiot najmu i jego wyposażenie zostaje narażone na zniszczenie lub uszkodzenie.

§8.
Inne postanowienia

1. Dane osobowe przekazywane Wynajmującemu w związku z najmem będą przetwarzane przez Najemcę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) w zakresie powierzonym przez Najemcę, w celu należytej realizacji najmu sali konferencyjno – szkoleniowej.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy organizatorów zajęć, które odbywają się w naszej sali konferencyjno – szkoleniowej lub brak informacji ze strony naszych Klientów. Służymy Państwu pomocą w sytuacjach nieprzewidzianych starając się pomóc na miarę naszych możliwości, nasza oferta zawiera jednak bardzo szczegółowe informacje na temat naszych usług – bardzo prosimy się z nią zapoznać zanim dokonają Państwo rezerwacji.

Jesteśmy miejscem, w którym odbywają się wyjątkowe spotkania. Już dziś zarezerwuj termin swojego wydarzenia.


Zobacz nasze spotkania Skontaktuj się z nami