Weź udział w II edycji konkursu Co wiesz o „Estradzie Świętokrzyskiej”?

Weź udział w II edycji konkursu Co wiesz o „Estradzie Świętokrzyskiej”?

Chcemy, abyście wspólnie z nami, spróbowali odtworzyć historię Instytucji, która przed laty mieściła się przy ul. Głowackiego 9 w Kielcach – tu, gdzie aktualnie znajduje się TERMINAL SPOTKAŃ.

Mowa o świętokrzyskiej filii Państwowej Instytucji Artystycznej „Estrada”. Chcemy dowiedzieć się więcej na temat historii tego miejsca i działalności Instytucji, dlatego „przychodzimy” z tym do Was… bo jak wiadomo – co dwie głowy to nie jedna.

NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE? 

Zapoznaj się z Regulaminem (jest poniżej) – odszukaj/pozyskaj informacje dotyczące działalności „Estrady Świętokrzyskiej” – opisz/omów je w ciekawy sposób – podaj źródła swojej wiedzy – wyślij materiał do nas na adres: biuro@terminalspotkan.pl

ZWYCIĘZCA I EDYCJI KONKURSU „Co wiesz o Estradzie Świętokrzyskiej?” 

Najciekawszą pracę, spełniającą wymogi zawarte w Regulaminie nadesłała do nas Pani Wiola. Serdecznie gratulujemy i z przyjemnością informujemy, że decyzją Organizatora Konkursu otrzymuje Pani nagrodę w postaci karnetu na wyjątkowe wydarzenie Chicago Organ Blues Festival 2017, organizowany przez Chicago Organ Music Club. 
Jednocześnie chcemy poinformować o małej zmianie w Regulaminie. Nasz Konkurs przedłuża się do 01.12.2017 r. , dlatego nagrody za miejsce II i III przechodzą do puli II edycji Konkursu.
To napewno nie koniec niespodzianek związanych z tym wydarzeniem.

 

REGULAMIN KONKURSU
 „Co wiesz o Estradzie Świętokrzyskiej?”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Co wiesz o Estradzie Świętokrzyskiej?” jest TERMINAL SPOTKAŃ reprezentowany przez Beatę Tokarską-Wójcik, prowadzącą działalność gospodarczą zwaną: Pracownia Artystyczno-Florystyczna NIP 657-17-53-629  (dalej: „Organizator”).

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

3. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.

4. Głównym celem Konkursu jest odtworzenie historii działalności „Estrady Świętokrzyskiej” – filii o Państwowej Instytucji Artystycznej Estrada, która mieściła się przy ul. Głowackiego 9 w Kielcach, obok Filharmonii Świętokrzyskiej i rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Obecnie w tym miejscu znajduje się sala konferencyjno – szkoleniowa TERMINAL SPOTKAŃ.

5. Konkurs trwa do 1 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

§2.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§3.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs jest przeprowadzany na oficjalnej stronie internetowej TERMINALU SPOTKAŃ  pod adresem http://terminalspotkan.pl.

2. ZADANIE KONKURSOWE polega na przedstawieniu faktów z działalności „Estrady Świętokrzyskiej”, w ciekawy i oryginalny sposób, np.

jako kartka z pamiętnika, film, teledysk, artykuł prasowy, etc. Forma wypowiedzi może być dowolna, ale warunkiem udziału w Konkursie jest odnoszenie się do faktów (sprawdzonych informacji dotyczących rzeczywistej działaności „Estrady Świętokrzyskiej”, do których Uczestnik poda źródła). Prace konkursowe, wraz z danymi (imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres e-mail autora pracy konkursowej – Uczestnika Konkursu), należy przesyłać na adres e-mail: biuro@terminalspotkan.pl

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Prace Konkursowe, które nie spełniają warunków Regulaminu lub zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu, niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie, uniemożliwiające dokonanie oceny, zawierające treści niezgodne z dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub naruszające obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

§4.
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Zwycięzców wyłoni Organizator, oceniana będzie m.in. kreatywność, zastosowanie ciekawej formy wypowiedzi oraz pozyskanie jak największej lilości sprawdzonych informacji dotyczących historii „Estrady Świętokrzyskiej”.

2. Dwóch uczestników otrzyma nagrody w postaci:

– 2 miejsce: najnowsza powieść kieleckiej pisarki Karoliny WIlczyńskiej zatytułowana ” Wędrowne ptaki” z własnoręcznym autografem autorki,

– 3 miejsce: zaproszenie na kawę dla dwóch osób do Chicago Organ Music Club w Kielcach.

3. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator ogłosi imiona i nazwiska zwycięzców na stronie TERMINALU SPOTKAŃ oraz na profilu TERMINAL SPOTKAŃ na Facebooku dnia 02.12.2017 roku.

5. Najpóźniej w terminie do 14 dni od upływu ostatniego dnia trwania Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez pocztę elektroniczną, informując o zwycięstwie oraz prosząc Zwycięzców o podanie adresu zamieszkania lub innego celem przesłania nagrody.

§5.
DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku laureatów: adres zamieszkania i datę urodzenia, odbywa się zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.). Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Najciekawsze prace zostaną opublikowane – brak informacji o niewyrażeniu zgody jest jednocześnie zgodą.

§6.
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (email). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 dni roboczych od upływu Okresu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania reklamacji przez Uczestnika), na adres: biuro@terminalspotkan.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu jednocześnie akceptują niniejszy Regulamin.

2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie TERMINALU SPOTKAŃ.

4. Informacje na temat Konkursu można uzyskać ze strony TERMINALU SPOTKAŃ, kontaktując się poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u (TERMINAL SPOTKAŃ) lub mailowo pod adresem biuro@terminalspotkan.pl

Zapraszamy! Weź udział w konkursie!